Loading...
Om konflikt2018-08-20T09:43:18+01:00

Om konflikt

Konflikter kan handle om ulikhet i verdier, interesser, vurderinger/fortolkninger, kunnskapsnivå, personlighet, eller rolleuklarhet og maktposisjonering. Tre dimensjoner gjør seg gjeldende i konflikter:

  • Kognitivt (våre tanker og forestillinger om konflikten).
  • Affektivt (våre følelser relatert til konflikten).
  • Adferd (de ord og/eller handlinger som trigger våre følelser, samt mulige løsningsforslag).

Selv om partene kan enes om en mulig løsning rent adferdsmessig, så vil mange konflikter vedvare fordi de affektive og kognitive dimensjonene forblir uforløst.

Ordet konflikt stammer fra det latinske ’conflīgere’, som betyr «å støte sammen». Menneskers ulike behov «krasjer» sammen og skaper ubehagelige følelser. Bak enhver konflikt ligger det noen grunnleggende behov som ikke blir dekket. Konflikter oppstår når psykologiske mønstre i oss trigges fordi noe eller noen står i veien for oppfyllelse av våre behov. Sagt på en annen måte: Konflikter er når en ubehagelig følelse vekkes i oss, fordi vi ikke får det som vi ønsker. Forståelse for egne og andres følelser og behov er derfor helt essensielt i konfliktbehandling.

Dersom vi tar eierskap til våre egne følelser og behov, vil vi lettere kunne bevege oss vekk fra bebreidende og konflikteksalerende adferd, og tydeligere kunne klare å kommunisere på måter som gjør det lettere for andre å møte oss med forståelse og empati. Konflikthåndtering handler i stor grad om åpen og ærlig kommunikasjon.

Våre (ulike) personligheter farger måtene vi møte konflikt på. Er vi unnvikende, sloss vi, tilpasser vi oss, samarbeider vi, eller kompromisser vi? Dypere forståelse av våre egne mønstre i konflikt, vil kunne gjøre oss bedre rustet til å møte konflikter mer konstruktivt.